ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény alapján a következőkről tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket, Pácienseinket.

Az adatkezelő megnevezése: LIFE Egészségcentrum (a továbbiakban: társaság), amelyet a következő gazdasági társaságok üzemeltetnek:

Róma Studió Kft. (eszközök üzemeltetése)

székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 97.

nyilvántartási szám:07-09-006904, adószám: 10796928-2-07

Műtő Alba Kft. (műtétek szervezése)

székhely: 8000 Székesfehérvár, Huszár utca 2/11.

nyilvántartási szám:07-09-010655, adószám: 13354464-1-07

4D Ultrahang Kft.

székhely: 8000 Székesfehérvár, Virág Benedek utca 5.

nyilvántartási szám:07-09-008669, adószám: 12847628-1-07

MammAlba Kft. (mammográfia)

székhely: 8000 Székesfehérvár, Virág Benedek utca 5. 1.

nyilvántartási szám:07-09-007704, adószám: 12597220-1-07

e-mail: info@lifecentrum.hu telefon: 06-20-561-6501, 0622-340-048

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Adatvédelmi Osztály

Cím: 1134 Budapest, Váci út 37. I. em. Telefonszám: 06-1/696-1230

Email cím: gdpr@doktor24.hu  

A társaság ügyel arra, hogy a személyes és egészségügyi adatait meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelje. A társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Egészségügyi adatait minősített szoftverben kezeljük, amely a Rendeletben elvárt szintet biztosítja adatai védelmében.

A társaság valamennyi adatkezelése során biztosítja az érintett jogainak díjmentes gyakorlását, kérelmét a társaság elérhetőségeire szíveskedjen eljuttatni.

A társaság az adatokat a következő célokból kezeli: az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, a betegjogok érvényesítése, orvosszakmai, epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése, az egészségügyi adatot kezelő szerv, vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai, vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása, a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység mely jogviszony keretében történik, az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve nyújtása érdekében, a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések –ideértve a fokozott expozíciós eseteket is – kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele, egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás, betegút-szervezés, az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógykezelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében kezeli.

A személyes és egészségügyi adatainak kezelésének jogalapja az ön írásbeli hozzájárulása, valamint törvényben meghatározott esetben hozzájárulása nélkül is erre jogosult szervek részére továbbíthatók, átadhatók (pl. ÁNTSZ, Rendőrség, Kórház). Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére nem továbbítjuk adatait.

Személyes és egészségügyi adatait addig az időpontig kezeljük, amíg ön nem kéri azok törlését, egyéb esetben az egészségügyi dokumentáció 30 évig, a zárójelentés 50 évig megőrzendő. A társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A társaság, mint megbízott egészségügyi szolgáltató kapcsolatban áll partnercégekkel, akik fennálló szerződéses kapcsolat keretében egészségügyi szolgáltatás biztosítása érdekében a társaság részére ügyfeleiket beutalják. A társaság részére beutalt betegek következő egészségügyi: betegségét, kórképét, elvégzett vizsgálat nevét, diagnózist, leleteit továbbítja a megbízó társaság részére.

A személyes adatokat megosztjuk olyan társaságokkal, akik a nevünkben adatait kezelhetik. Ez magában foglalja a levelezést, laborral való kapcsolattartást, könyvelést. Ezek a társaságok kötelesek védeni az Ön személyes adatait. A könyvelés részére egészségügyi adatot nem továbbítunk.

A fent említett célokkal kapcsolatban Ön jogosult személyes adataihoz hozzáférni, vagy kérni a személyes adatai helyesbítését vagy törlését. Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, illetve kérheti annak korlátozását. Ön jogosult továbbá strukturált és szabványos formátumban megkapni személyes adatait.

Az egészségügyi adatainak kezelésével, az alkalmazott egészségügyi eszközök működésével, az abból nyert adatokkal, eredményekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást a kezelőorvos, illetve a társaság vezetője adja meg.

Kérjük, hogy valamely fenti jogának gyakorlása esetén, illetve ha panasza merül fel adatai kezelésével kapcsolatban, panaszát a társaság elérhetőségére szíveskedjen eljuttatni.

Bármely esetben Önnek szintén jogában áll panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Kelt: Székesfehérvár, 2020. október 13..

Adatkezelési tájékoztató